Школа "Социални умения"

Днес процесът на социализацията на младите хора става все по-случаен – семейството като институция не може да играе напълно тази роля в променящият се свят, а училището не предлага специални механизми за подготовка за живот в едно ново общество. И тук се създава възможност за Школа “Социални умения” към ОДК да запълни тази ниша, като чрез разработената програма и разпределение на учебния материал помогне на младите хора:
 • да задоволят потребностите си за социални контакти, за опознаване и разбиране на света;
 • да разширяват самосъзнанието си и да увеличават възможностите за избор на поведение;
 • да бъдат автентични и открити в отношенията с околните;
 • отговорно да се справят с възникващите проблеми и конфликти;

За да развиват и утвърждават определени социални умения младежите трябва да придобият знания за :
 • собствената личност – за начините на общуване, на установяване на контакти, за това, което я отличава от другите, за силните и слабите й страни;
 • отношенията с другите хора – за характера на приятелството и партньорството, за деловите отношения, за груповото развитие (роли, йерархия,разпределени на правата и на отговорностите);
 • семейство – родителска роля и задължения, общуване и роли, основни норми, които регулират отношенията, знания за видовете съжителство и за основните правни норми в тази област;

При тази възраст се говори и за утвърждаване на съвсем определени нагласи, свързано с развитието на личността:
 • за значимостта на човешката личност и на собствената ценност;
 • за самоконтрол и самодисциплина;
 • за позитивно мислене и активно отношение към живота;
 • за сътрудничество, солидарност и партньорство;
 • за ориентация в социалната действителност и поемането на отговорности;
 • за нетърпимост към несправедливостта, лъжата и агресивното поведение;
 • за приемане на различията и съчувствие към тези в неравностойно положение.