Лидерски умения

Целта е изграждане на лидерски качества, посредством усъвършенстване на личностни умения и компетенции. Чрез ролеви игри, казуси, дискусии и други техники учениците ще придобият основни умения за саморазвитие и себеутвърждаване, мотивация, вербална и невербална комуникация, общуване, междуличностни взаимоотношения, решаване на конфликти, управление на промяната.